1.Overdragelse af andel

En fast tilbagevendende opgave for bestyrelsen i en andelsboligforening er at godkende nye med­lemmer og priser på andele mv. Efter andelsboligforeningslovens § 6 har bestyrelsen pligt til at god­kende både køber og aftalen. Bestyrelsen kan derfor ikke lovligt  fralægge sig ansvaret for disse opgaver.

Med henblik på at lette arbejdet i forbindelse med overdragelser samt at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig sagsbehandling, gennemgås i det følgende afsnit en overdragelsesprocedure på baggrund af et sæt standarddokumenter, hvori der indgår en overdragelsesaftale. Se bilag E1-E14.

I de følgende afsnit gennemgås de enkelte trin i overdragelsesproceduren, herunder nøjere værdiansæt­telser, og endelig beskrives i de sidste afsnit en række forskellige forhold omkring over­priser og tvister om priser.

Det er ikke hensigten med afsnittet, at ABF’s for­slag til procedurer skal følges slavisk af alle andelsbo­ligforeninger. Der kan meget vel være forhold i den enkelte forening, som gør, at en anden proce­dure og andre standarddokumenter her vil være mere hensigtsmæssige.

Det afgørende er imidlertid, at bestyrelsen får til­rettelagt en fornuftig procedure og får den beskre­vet, så der ikke i overdragelsessituationen opstår tvivl om, hvad der skal gøres og af hvem.

De beskrevne regler om værdian­sættelse af individuelle forbedringer mv. er en sammenfatning af gældende retsprak­sis og lovgivning, og det må på den baggrund antages, at reglerne normalt ikke kan fraviges i opadgående retning. Derimod kan det meget vel tænkes, at en forening af den ene eller anden grund i vedtægterne fastsætter lavere priser eller indfører et prismaksimeringssystem. Kun i få tilfælde vil man kunne beregne en højere pris end den, der følger af nedenstående regler om forbedringer. I disse til­fælde bør årsagen til fravigelsen af reglerne nøje præciseres i en note til opgørelsen over forbedringerne eller vurderingsrapporten, så køber er opmærksom på fravigelsen.

Ud over regler for vurdering af forbedringer mv. bør der i den enkelte forening også udarbejdes vej­ledninger og regler i takt med, at specielle proble­mer løses. Derved undgår man, at tvivlsspørgsmål afgøres forskelligt afhængigt af de bestyrelsesmed­lemmer, der deltager i beslutningen om godken­delse af priser - altså en uheldig "slingrekurs", som kan føre til tvister mellem bestyrelsen og medlemmerne og mellem medlemmerne ind­byrdes.

Endelig bør der fastsættes regler for, hvordan tvis­ter om værdien af individuelle forbedringer mv. skal søges løst.

 

Indhold

1.1. Overdragelsesprocedure

1.1.1. Anmodning om udtræden

1.1.2. Særligt om samlivsophævelse

1.1.3. Særligt om dødsboer

1.1.3.1. Skifteretsattest

1.1.3.2. Uskiftet bo

1.1.3.3. Bobestyrerbo

1.1.3.4. Privat skifte

1.1.3.5. Dødsboets deltagelse på generalforsamling

1.1.3.6. Sikring af foreningens økonomiske krav

1.1.3.7. Ansvarsfraskrivelsesklausul

1.1.4. Forældrekøb og forældrefinansiering

1.1.5. Sælgers opgørelse af forbedringsværdier mv.

1.1.6. Bestyrelsens besigtigelse

1.1.7. Bestyrelsens godkendelse af pris

1.1.8. Godkendelse af køber og aftale

1.1.9. Proceduren omkring ventelister

1.1.9.1. Den interne liste og frigørelseskriteriet

1.1.9.2. Ventelister for eksterne

1.1.9.3. Interesseliste

1.1.9.4 Salg under prisen

1.1.9.5. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med ventelister

1.1.10. Ejendomsmæglere

1.1.11. Overdragelsesaftalen og oplysningspligt

        1.1.11.1. Nøgleoplysningsskemaer

1.1.12. Købers fortrydelsesret

1.1.12.1. Fortrydelsesfristen og betingelserne

1.1.13. Betalingsbetingelser

1.1.14. Andre retshandler

1.1.15. Bytte

1.1.16. Erhvervsandele

1.1.17. Tilføjelse af medandelshaver

1.1.18. Sælgers omkostninger

1.1.19. Betaling af overdragelsessummen

1.1.20. Gennemgang af det overtagne

1.1.21. Køber flytter ind før overtagelsesdagen

1.2. Formueandelen

1.2.1. Vedtægtsbestemmelser

1.2.2. Årsrapportens note om andelsværdi

1.2.3. Formuebevægelser og regulering af andelsværdi

1.2.4. Formuefordeling

1.2.5. Nye andele

1.3. Værdi af individuelle forbedringer mv.

1.3.1. Det formelle grundlag for værdiansættelsen

1.3.2. Boligstyrelsens cirkulære af 21. april 1986 (prisfastsættelse)

1.3.3. Retspraksis

1.3.4. Særlige vedtægtsbestemmelser

1.3.5. Definitioner på forbedring mv.

1.3.6. Forbedringer og vedligeholdelse

1.3.7. Særligt om forbedringer af udearealer

1.3.8. Tilpasset løsøre

1.3.9. Særligt om nybyg og byfornyelse

1.3.10. Eget arbejde

1.3.11. Løsøre

1.3.12. Særligt om hvidevarer mv. i nybyg

1.3.13. Grundlaget for vurderingen

1.3.14. Vurderingsprincipper

1.4. Mangler, overpris, dusør og ulovlige bygningsindretninger

1.4.1. Dusør

1.4.2. Overpris

1.4.3. Forældelse

1.4.4. Mangler og ulovlige bygningsindretninger

1.4.5. Hvem skal betale for afhjælpning af mangler mv.

1.4.6. Forældelsesregler

1.5. Tvister om forbedringsværdier m.v. og voldgift

1.5.1. Voldgiftsaftaler

1.5.2. Voldgiftsproceduren gennem ABF

1.5.3. Voldgiftskendelsens retsvirkninger

1.5.4. Domstolsafgørelser

Sidst opdateret: 30. august 2022 kl: 11:58