Byggearbejder

8.Ansvarsforhold og obligatorisk byggeskadeforsikring

Ansvarsforholdene inden for bygge- og anlægs­virksomhed er ofte meget komplicerede, og det falder langt uden for denne bogs rammer at rede­gøre udførligt for dem.

I det følgende skal ansvarsforholdene og ansvarssituationerne derfor kun kort beskrives.

Det er vigtigt at bemærke, at der i forbindelse med ansvar i forhold til bygge- og anlægsvirksomhed som regel er tale om erstatningsansvar inden for kontrakt. Derfor vil de indgåede aftaler i det kon­krete tilfælde være afgørende for placering af et eventuelt erstatningsansvar. Det er blandt andet årsagen til, at der i det foregående er lagt vægt på nødven­digheden af præcise aftaler parterne imellem. En klar placering af ansvaret aftalemæssigt vil selvføl­gelig være et stærkt incitament til, at parterne opfylder deres forpligtelser, så ansvarssituationen aldrig opstår.

 

Indhold

8.1. Bygherreansvaret

8.1.1. Foreningens og bestyrelsens ansvar

8.2. Rådgiveransvaret

8.2.1. Teknikerens ansvar

8.2.2. Specialrådgiveres ansvar

8.2.3. Ophævelse af rådgiveraftalen

8.2.4. Advokatens ansvar

8.3. Entreprenøransvaret

8.3.1. Almindelige ansvarsregler

8.3.2. Ansvarsbegrænsende forbehold

8.3.3.Entrepriseforsikring

8.4. Obligatorisk byggeskadeforsikring

8.4.1. Eksempler, hvor der skal tegnes byggeskadeforsikring

8.4.2. Konsekvenser, hvis byggeskadeforsikring ikke er tegnet?

8.4.3. Færdigmelding af byggeri

Sidst opdateret: 25. juli 2022 kl: 10:10