Byggearbejder

6.Gennemførelse af byggearbejder

Det forudsættes, at planlægningen af et givet arbejde nu er så langt, at projekt mv. ligger færdigt. Arbejdet har været udbudt, og der er indgået entrepriseaftale med den eller de entreprenører, der skal udføre arbejdet.

Arbejderne står således umiddelbart foran iværksættelse. Først skal man dog bringe to forhold på plads:

Arbejdsplan

Bygherre, tilsynet og entreprenører skal før arbejdets iværksættelse udarbejde en arbejdsplan inden for rammerne af den overordnede tidsplan, der normalt indgår i udbudsgrundlaget. Planen angiver tidspunkterne for de enkelte arbej­ders påbegyndelse og færdiggørelse og danner således grundlag for stillingtagen til eventuelle forsinkelser. Er der flere entreprenører, hvor den ene entreprenør for at kunne udføre sin entreprise er afhængig af, at en anden har færdiggjort sit arbejde, må man i planen tage hensyn til dette, så arbejdet forløber glidende uden ophold og spildtid for nogen af entreprenørerne.

Betalingsplan

Betaling i henhold til betalingsplan (ratefordelingsplan) er i al almindelighed at foretrække frem for a conto princippet. Når tidsplanen ligger fast, må parterne derfor blive enige om betalingsterminer, så betalingsplanen kan fastlægges.

 
 

Indhold

6.1. Iværksættelse

6.2. Byggefasen

6.2.1. Tilsyn og styring

6.2.2. Byggemøder og bygherremøder

6.2.3. Aftaler om tillægsarbejder

6.3. Aflevering

6.3.1. Mangelafhjælpning

6.3.2. Et- og femårseftersyn

6.4. Tjekliste ang. bestyrelsens rolle ved 1- og 5-års eftersyn

6.5. Entreprenørens konkurs

6.5.1. Færdiggørelse af arbejdet

6.5.2. Stadeforretning

6.5.3. Materialer

6.5.4. Konsekvenser af ophævelse

6.5.5. Anmeldelse af krav i konkursboet

Sidst opdateret: 22. maj 2024 kl: 09:18